Các sản phẩm
  • Goods

    SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgG

    Xét nghiệm SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA, IgG và IgM là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện các kháng thể kháng Aspergillus fumigatus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phát hiện riêng biệt các lớp globulin miễn dịch cung cấp một góc nhìn chi tiết hơn cho việc theo dõi nấm các bệnh nhân có nguy cơ phản ứng miễn dịch.
  • Goods

    SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgM

    Xét nghiệm SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA, IgG và IgM là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện các kháng thể kháng Aspergillus fumigatus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phát hiện riêng biệt các lớp globulin miễn dịch cung cấp một góc nhìn chi tiết hơn cho việc theo dõi nấm các bệnh nhân có nguy cơ phản ứng miễn dịch.