Các sản phẩm
 • Goods

  ACHRAB® Assay ELISA

  Xét nghiệm miễn dịch Enzyme để định lượng phát hiện tự kháng thể thụ thể Acetylcholine trong huyết thanh.
 • Goods

  Normetanephrine Plasma ELISA fast track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng Nonmetanephrine tự do trong huyết tương.
 • Goods

  Metanephrine Urine ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng Metanephrine trong nước tiểu.
 • Goods

  3-CAT ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để xác định định lượng Adrenaline (Epinephrine), Noradrenaline (Norepinephrine), và Dopamine trong huyết tương và nước tiểu.
 • Goods

  Metanephrine Plasma ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme để xác định định lượng metanephrine tự do và normetanephrine tự do trong huyết tương.
 • Goods

  FSH ELISA

  FSH ELISA là phản ứng hấp phụ miễn dịch liên kết enzym dùng cho phép đo định lượng hormone kích thích nang (Follicle Stimulating Hormone - FSH) trong huyết thanh.
 • Goods

  TESTOSTERONE ELISA

  Bộ xét nghiệm Testosterone ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme định lượng Testosterone có trong huyết thanh và huyết tương.
 • Goods

  Beta-HCG ELISA

  Bộ xét nghiệm β-hCG ELISA của hãng DRG là một xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme dùng cho chẩn đoán “in vitro” định lượng chorinic gonadotropin người (hCG và ß-hCG) trong huyết thanh.
 • Goods

  17-Hydroxy-Progesterone (17-OHP)

  Bộ xét nghiệm 17OH Progesterone ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng 17-α-OH Progesterone (17-α-OHP) trong huyết thanh.
 • Goods

  Free Triiodothyronine (Free T3)

  Dùng để phát hiện định lượng nồng độ Triiodothyronine tự do (fT3) trong huyết thanh người.